Onze werkwijze

IVMV biedt hulp aan volwassenen vanaf 21 jaar die kampen met psychische klachten of problemen. Onze instelling biedt zorg op maat: individueel of in groepsverband, met één of meerdere behandelaren.

Welke doelgroep?

IVMV biedt behandelingen voor de volgende (hoofd) diagnose groepen:

  • Angst- en trauma
  • Depressie
  • Somatische symptoom stoornis (chronische pijn, chronische vermoeidheid)
  • Persoonlijkheidsstoornissen (licht / matig m.b.t. vermijdende-, afhankelijke stoornissen)
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Vallen uw klachten buiten deze diagnose groepen, dan kunt u zich niet aanmelden.

Welke interventies?

Diverse behandelopties zijn mogelijk. Wilt u een uitgebreid overzicht? Kijk dan elders op deze website onder het kopje 'Diagnostiek en behandeling'.

Aanmelding

De aanmelding kan via deze site (zie de knop Aanmelding) of telefonisch.
Na aanmelding wordt u gebeld door onze office manager of behandelcoördinator. Een intake gesprek wordt gepland nadat wij een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts hebben ontvangen.

Verwijsbrief

Om voor behandeling in aanmerking te komen hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Een verwijzing is niet nodig als het gaat om particuliere (onvergoede) zorg. De verwijzing dient te zijn uitgeschreven vóór het eerste gesprek met de psycholoog. Op de verwijsbrief staat vaak het vermoeden van een diagnose of het advies voor een bepaalde behandeling.

Intake

Tijdens het eerste gesprek (of gesprekken), ook wel intake genoemd, worden alle klachten alsmede uw achtergrond besproken. Het kan zijn dat onze diagnose en/of het behandeladvies afwijkt van de verwijsbrief. Wij vinden het belangrijk om samen met u te begrijpen waar de klachten vandaan komen. Tijdens een van de vervolg gesprekken worden de behandelopties met u besproken. Daarbij vinden wij het belangrijk dat u samen met uw behandelaar beslist voor welke behandeloptie wordt gekozen. Alle voor- en nadelen worden samen met u op een rijtje gezet. Wilt u zich goed voorbereiden op uw eerste gesprek? Bekijk dan alle tips die staan beschreven in het document 'Beslis jij al samen met je hulpverlener'? Dit document kunt u hieronder downloaden. Tijdens de intake fase worden eventuele kosten ook met u besproken.

Het kan zijn dat wij na de intake tot de conclusie komen dat u bij IVMV niet aan het juiste adres bent. Het kan ook zijn dat u in het recente verleden psychologische behandelingen heeft gehad die inhoudelijk overeen komen met hetgeen wij u kunnen bieden en dat wij van mening zijn dat wij geen toegevoegde waarde meer kunnen leveren. Een voorwaarde voor behandeling is dat u zelfstandig in staat bent om afspraken na te komen om aan uw hulpvraag te kunnen werken. Indien tijdens de behandeling blijkt dat dit om welke reden dan ook niet lukt, is er te weinig continuiteit van behandeling en kunnen wij na een evaluatiegesprek met u besluiten om de behandeling te stoppen.

Behandelopties

Wilt u weten welke diagnostische- en behandelinterventies IVMV aanbiedt? Kijk dan onder het kopje 'Diagnostiek en behandeling'. Alle behandelingen die IVMV uitvoert voldoen aan de landelijke kwaliteitsstandaarden. Wilt u meer lezen over de diverse standaarden? Kijk dan op: www.ggzstandaarden.nl of op www.thuisarts.nl. In overleg met u en op basis van uw klachten en hulpvraag, beslissen wij samen welke behandelinterventie(s) voor u geschikt zijn.

E-health - thuis verder aan de slag

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag kan en gaat. Daarin ondersteunen wij u graag. Dat doen we met eHealth: apps en modules waarmee u thuis, via internet, aan de slag kan met oefeningen, tips en informatie.

Behandelduur

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Zorgverzekeraar Menzis heeft trajectgeboden prijzen, zodat een gelimiteerd aantal consulten per kalenderjaar mogelijk zijn.

Behandeling binnen de basis GGZ: de behandeling is altijd generalistisch en kortdurend

Generalistisch betekent dat er met een brede blik wordt gekeken. Wanneer de hulpvraag en behandeldoelen duidelijk zijn, gaan we samen de vorm van behandeling bepalen en dit wordt beëindigd zodra u (met hulp van hetgeen u geleerd heeft en/of via e-health) weer voldoende in uw kracht staat en verder kunt, eventueel met inzet van uw netwerk. De behandeling is altijd kortdurend, tot ongeveer 750 minuten directe en indirecte tijd. Daarom is het belangrijk om bij aanvang al een goede inschatting te maken van hetgeen u nodig heeft. Het kan zijn dat u in overleg verwezen wordt naar beter passende zorg.

Eigen kracht: De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) zit in onze basiszorgverzekering. Om de zorg betaalbaar te houden hebben we afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt zodat de zorg niet Verstopt' raakt en zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van deze zorg. Daarom behandelen we in de basis-GGZ zo kort mogelijk en zetten we in op de eigen kracht van u. Zodra u weer verder kunt stopt de behandeling. Maar u krijgt wel handvatten mee om zelfstandig verder te kunnen. Soms betrekken we daarvoor uw netwerk in de behandeling, soms krijgt u E-health modulen mee, afhankelijke van uw wensen en mogelijkheden.

Transdiagnostisch: In de behandeling staat u als persoon voorop. Uw wensen en verwachtingen, uw doelen en uw (on)mogelijkheden binnen uw omgeving. Vanuit een holistische theorie wordt samen met u gekeken hoe uw problematiek begrepen kan worden en hoe behandeling ingezet kan worden. Dit wordt ook wel een transdiagnostische behandeling genoemd: niet de diagnose staat centraal, maar u als mens.

Terugvalpreventie

Aan het einde van de behandeling maakt u samen met uw behandelaar een zogenaamd 'terugval preventie plan'. Immers: iedereen heeft ook na een behandeling wel eens tijden dat het niet zo lekker gaat. Daarom is het goed om aan het einde van de behandeling, samen met uw behandelaar, stil te staan wat voor u de eerste signalen zijn van terugval en welke actie u kunt ondernemen. Het terugval preventie plan is een hulpmiddel wat u kunt gebruiken op het moment dat het wat minder met u gaat. Een handleiding voor het maken van een terugval preventie plan vindt u in onderstaand document.

Worden uw naasten ook bij de behandeling betrokken?

Ook al bent u invididueel bij ons in behandeling, kan het soms prettig zijn om een naaste te betrekken bij het nemen van beslissingen. Uw naaste weet vaak wat u belangrijk vindt en wat voor u werkt. U mag een naaste af en toe bij het gesprek betrekken. Doe dit vooral wanneer u keuzes of afspraken maakt die van invloed zijn op uw naaste. Bijvoorbeeld omdat u bepaalde ondersteuning van uw naaste nodig hebt. Bespreek dit met uw naaste en met uw behandelaar.

Meer info aanvragen