Privacy en rechten

IVMV handelt overeenkomstig de AVG wet die in mei 2018 in werking is getreden. Op deze pagina vindt u in het kort informatie over uw privacy en uw rechten.

Beveiliging persoonsgegevens:

IVMV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij in beheer hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn van uw gegevens:

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar; of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. De bewaartermijn start op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond.

Rechten met betrekking tot uw medisch dossier:

Inzage in uw dossier
Wilt u uw dossier inzien? Vraag het uw regiebehandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de regiebehandelaar zodat hij of zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als u uw dossier inziet.
Wilt u weten welke hulpverleners uw dossier of delen ervan hebben ingezien. Dan kunt u een inzage-overzicht opvragen. In beide gevallen geldt: als u nog in behandeling bent kunt u een verzoek indienen bij uw regiebehandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van IVMV.

Het verkrijgen van een kopie
U kunt in principe kosteloos een kopie verkrijgen van uw medisch dossier. Er bestaan situaties waarin wij in alle redelijkheid wel kosten in rekening mogen brengen of uw verzoek om een kopie mogen weigeren. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u om meer dan een kopie van alle gegevens verzoekt. In het dossier wordt een aantekening gemaakt dat u een kopie hebt ontvangen.
Als u nog in behandeling bent dan kunt u een verzoek indienen bij uw regiebehandelaar. Bent u niet meer in behandeling stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van IVMV.

Correctie en toevoeging
Als u vindt dat gegevens feitelijk onjuist in uw dossier staan kunt u de regiebehandelaar vragen deze te corrigeren. Ook kunt u uw verklaring in het dossier laten opnemen. Als uw regiebehandelaar het niet met u eens is, kan hij of zij uw verzoek weigeren. Maar u moet dan wel weten waarom.

Vernietiging
U hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we u een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.
Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren.
Als u nog in behandeling bent, kunt u een verzoek indienen bij uw regiebehandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van IVMV.

Gegevensoverdraagbaarheid
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid heet ook wel het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt niet voor het gehele medische dossier. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust hebt verstrekt kunt u meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Andere gegevens, zoals conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die uw behandelaar opstelt, vallen niet onder het recht op overdraagbaarheid.

Privacy verklaring:

U kunt ervoor kiezen dat gegevens die herleidbaar zijn tot uw diagnose niet op de factuur voor de zorgverzekeraar komen te staan. Daarvoor kunt u samen met uw behandelaar een privacyverklaring invullen en ondertekenen. Wij sturen deze verklaring daarna naar de zorgverzekeraar en nemen een kopie op in uw medisch dossier.

Meer informatie over uw privacy kunt u lezen in ons privacy reglement. Deze kunt u hieronder downloaden.

Meer info aanvragen