Organisatie

IVMV is opgericht in 2012 en heeft een sterke groei doorgemaakt in de afgelopen jaren.

De organisatie wordt gekenmerkt door menselijke betrokkenheid in combinatie met een pragmatische instelling. Samen met deskundige partners heeft IVMV veel expertise in huis, maar blijft laagdrempelig. Om de kwaliteit van het zorgaanbod te waarborgen is de organisatie voortdurend in ontwikkeling.

Missie

IVMV wil een bijdrage leveren aan de groei in geestelijke gezondheid in Nederland door het aanbieden van doelmatige, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte behandelingen en diensten voor mensen met diverse psychische klachten, in samenwerking met andere disciplines.

Visie

IVMV ondersteunt de GG/ZZ visie van de Raad voor de Volksgezondheid (RvZ) dat de inspanningen in de zorgsector gericht dienen te zijn op ‘gedrag en gezondheid’ (GG) in plaats van op ‘zorg en ziekte’ (ZZ). De focus van behandeling ligt op de bevordering van mentale groei, veerkracht en gezond gedrag. Dit impliceert onder meer dat cliënten zelf de regie en verantwoordelijkheid (leren durven) nemen voor hun eigen psychische gezondheid. Intensief gebruik van E-mental health technieken sluit aan bij dit doel én maakt het behandelaanbod transparant en efficiënt.

Onze kernwaarden

 • Zorg op Maat: persoonlijke zorg afgestemd op de hulpvraag van de patiënt.
 • Toekomstgericht: onze behandelingen zijn gericht op het bereiken van persoonlijke groei en toename van de gezondheid in de nabije toekomst.
 • Evidence Based behandelingen: basis voor al onze behandelingen zijn de Multi-disciplinaire richtlijnen die zijn ontwikkeld voor diverse diagnosegroepen. Deze richtlijnen zijn op hun beurt gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Veelzijdige en efficiënte dienstverlening: e-mental health technieken vormen een standaard onderdeel van onze behandelprotocollen. Deze online technieken worden gecombineerd met ‘face-to-face’ gesprekken, zodat sprake is van ‘blended’ behandelingen.
 • Innovatie: wij streven naar voortdurende verbetering van onze behandelresultaten. Daarom verrichtingen wij ROM-metingen, cliënttevredenheidsonderzoek en onderzoek naar de klinische effectiviteit van onze behandelingen.

Meer info aanvragen

Raad van Bestuur

Dr. Marjet Blokhorst
Drs. Paul ter Heyne

Meer info aanvragen

Privacy en rechten

IVMV handelt overeenkomstig de AVG wet die in mei 2018 in werking is getreden. Op deze pagina vindt u in het kort informatie over uw privacy en uw rechten.

Beveiliging persoonsgegevens:

IVMV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij in beheer hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn van uw gegevens:

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar; of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. De bewaartermijn start op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond.

Rechten met betrekking tot uw medisch dossier:

Inzage in uw dossier
Wilt u uw dossier inzien? Vraag het uw regiebehandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de regiebehandelaar zodat hij of zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als u uw dossier inziet.
Wilt u weten welke hulpverleners uw dossier of delen ervan hebben ingezien. Dan kunt u een inzage-overzicht opvragen. In beide gevallen geldt: als u nog in behandeling bent kunt u een verzoek indienen bij uw regiebehandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van IVMV.

Het verkrijgen van een kopie
U kunt in principe kosteloos een kopie verkrijgen van uw medisch dossier. Er bestaan situaties waarin wij in alle redelijkheid wel kosten in rekening mogen brengen of uw verzoek om een kopie mogen weigeren. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u om meer dan een kopie van alle gegevens verzoekt. In het dossier wordt een aantekening gemaakt dat u een kopie hebt ontvangen.
Als u nog in behandeling bent dan kunt u een verzoek indienen bij uw regiebehandelaar. Bent u niet meer in behandeling stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van IVMV.

Correctie en toevoeging
Als u vindt dat gegevens feitelijk onjuist in uw dossier staan kunt u de regiebehandelaar vragen deze te corrigeren. Ook kunt u uw verklaring in het dossier laten opnemen. Als uw regiebehandelaar het niet met u eens is, kan hij of zij uw verzoek weigeren. Maar u moet dan wel weten waarom.

Vernietiging
U hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we u een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.
Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren.
Als u nog in behandeling bent, kunt u een verzoek indienen bij uw regiebehandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van IVMV.

Gegevensoverdraagbaarheid
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid heet ook wel het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt niet voor het gehele medische dossier. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust hebt verstrekt kunt u meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Andere gegevens, zoals conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die uw behandelaar opstelt, vallen niet onder het recht op overdraagbaarheid.

Privacy verklaring:

U kunt ervoor kiezen dat gegevens die herleidbaar zijn tot uw diagnose niet op de factuur voor de zorgverzekeraar komen te staan. Daarvoor kunt u samen met uw behandelaar een privacyverklaring invullen en ondertekenen. Wij sturen deze verklaring daarna naar de zorgverzekeraar en nemen een kopie op in uw medisch dossier.

Meer informatie over uw privacy kunt u lezen in ons privacy reglement. Deze kunt u hieronder downloaden.

Meer info aanvragen

Kwaliteit

IVMV werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van werken.

Patiënttevredenheidsonderzoek 2018: IVMV krijgt een dikke 8!

Na afloop van de behandeling vragen wij cliënten mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Bij de vragenlijst kan de cliënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Ook in 2018 hebben wij een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Wij zijn verheugd over de positieve uitkomsten. Tevens vormen de uitkomsten voor ons een stimulans om onze kwaliteit van werken nog verder te verbeteren. Op basis van de resultaten gaan we voortaan de mogelijkheid van het betrekken van uw naaste(n) standaard bij aanvang van de behandeling benoemen. De informatie over medicatie gaan wij verbeteren: IVMV neemt deel aan het project VIPP-GGZ, waardoor u als client (via een eigen webportal) kunt inzien welke medicatie u gebruikt. Tevens bieden wij u ook digitaal informatie aan over de voor- en nadelen van bepaalde medicijnen.

Vragenlijst Kwaliteit van zorg (CQ meting)

 • Bejegening (score range: 1-5) gemiddelde score=4,8
 • Bereikbaarheid behandelaar (score range: 1-5) gemiddelde score=4,6
 • Samen beslissen (score range: 1-5): gemiddelde score=4
 • Mogelijkheid betrekken familie of naasten (score range: 1-5): gemiddelde score=3,3
 • Uitvoering behandeling (score range: 1-5): gemiddelde score=4,3
 • Info over medicatie (score range: 1-5): gemiddelde score=3,7
 • Info over vragenlijsten (score range: 1-5): gemiddelde score=4,2
 • Rapportcijfer (score range: 1-10): gemiddelde score=8,2

HKZ-keurmerk

IVMV werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. IVMV neemt momenteel deel aan de certificering van het HKZ-keurmerk voor GGZ instellingen.

Keurmerkhouder basis GGZ: KiBG

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Het Keurmerk Basis GGZ richt zich op aanbieders van GBGGZ (zowel vrijgevestigden als instellingen). De normen zijn opgesteld door zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en verzekeraars gezamenlijk, en worden jaarlijks aangescherpt. Het keurmerk vormt hiermee ook een centraal platform voor de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

IVMV neemt deel aan de certificering van het Keurmerk Basis GGZ voor 2019.

Kwaliteitsstatuut en professioneel statuut

IVMV beschikt over een door de overheid goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Onderdeel van dit kwaliteitsstatuut is het professioneel statuut. Het kwaliteitsstatuut kunt u inzien door onderstaand document te downloaden.

Deskundigheidsbevordering

IVMV professionals werken volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem en de wettelijke standaarden en protocollen. Bij het bieden van kwaliteitswaarborgen hoort een gedegen opleiding; enerzijds geborgd binnen state of the art theoretisch onderwijs en anderzijds door een optimale praktijksituatie. IVMV wil een kader bieden waarbinnen psychologen hun professionaliteit verder kunnen ontwikkelen. Dit kader wordt geboden door een opleidingsplan, alsmede de samenwerkingsovereenkomst tussen IVMV en de opleidingspraktijken, waarbij IVMV garant staat voor een opleidingsplaats. Daarnaast toetsen onze professionals elkaar onderling en worden ze voortdurend bijgeschoold.

Meer info aanvragen

Klachtafhandeling

Wij doen ons best om de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat wij mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. Als dat aan de orde is, horen wij dat graag. Klachten kunnen besproken worden met de betrokken behandelaar of de behandelcoördinator. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat of kunt u de klacht door omstandigheden niet bespreken met de betrokken medewerker of behandelcoördinator, dan kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris van IVMV via info@ivmv.org, t.n.v. mw. C. Scholten of u kunt uw klacht per post verzenden aan:

IVMV, t.a.v. Mw. C. Scholten, klachtenfunctionaris, Geessinkbrink 7, 7544 CW Enschede

De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en ondersteunt het klachtenproces door naar passende oplossingen te zoeken. Hierbij staat het herstel van wederzijds vertrouwen tussen cliënt en de medewerker(s) van IVMV centraal en wordt duidelijkheid geschapen in de wederzijdse verwachtingen, zodat een basis wordt gelegd voor het afronden of continueren van de behandeling.

IVMV is tevens lid van de Geschillencommissie Zorg Algemeen

Meer info aanvragen

Samenwerking

IVMV werkt intensief met verschillende zorgaanbieders samen.

IVMV werkt met diverse huisartsenpraktijken samen, waaronder:

 • Huisartsenpraktijk Slinkman
 • Huisartsenpraktijk Kuiperij
 • Huisartsenpraktijk de Campus, UT
 • Huisartsenpraktijk de Roo
 • Huisartsenpraktijk Comsa
 • Huisartsen praktijk Franke Nijhof
 • Huisartsenpraktijk Tuijnenburg

IVMV werkt met verschillende revalidatie- en fysiotherapiepraktijken samen:

 • Hullegie en Richter
 • Fysio Holland
 • Roessingh Arbeid
 • Jeltje Straatsma

IVMV werkt met verschillende GGZ collegae samen:

 • De Wit, psychiatrie en coaching
 • Psychologiepraktijk TerHeyne
 • Psychologiepraktijk Wittrock
 • Psychologiepraktijk Meesters
 • Mediant

IVMV onderhoud nauw contact met met diverse bedrijfsartsen

Meer info aanvragen