Autisme onderzoek

Een autisme spectrum stoornis (ASS) wordt gekenmerkt door problemen in de sociale interactie en in de communicatie met andere mensen. Het is een stoornis die vanaf de vroege jeugd aanwezig is en die levenslang blijft bestaan. Met ‘spectrum’ wordt bedoeld dat de autistische stoornis zich op diverse manieren kan uiten, variërend van licht, matig tot ernstig. De actuele richtlijnen adviseren bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis/autisme spectrum stoornis het psychiatrische onderzoek uit te breiden met een ontwikkelingsanamnese en diverse cognitieve functietests. Het autisme onderzoek, in combinatie met de psychiatrische expertise, geeft u antwoord op de vraag of de geschetste problemen zijn toe te schrijven aan een autisme spectrum stoornis of samenhangen met een andere oorzaak.

Vraagstelling bij autisme onderzoek

  • Een ASS onderzoek geeft onder meer duidelijkheid bij:
  • herhaaldelijk gebrek aan empathie, egocentrisch gedrag
  • het herhaaldelijk onvoldoende hanteren en begrijpen van (subtiele) sociale gedragscodes
  • herhaaldelijk onvermogen om de communicatiestijl aan te passen aan de sociale situatie
  • onverklaarbare, opvallende en/of vreemde discrepanties in gedrag, emoties en intellect
  • herhaaldelijk ongewoon of beperkt gebruikmaken van non-verbale communicatie
  • het hanteren van opvallend rigide en niet-functionele denkpatronen en gewoonten

Hoe verloopt een autisme (ASS) onderzoek?

Aanmelding

Wanneer de aanvraag bij ons binnen is nemen wij contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek. Ook kan het zijn dat de psycholoog bij het intake gesprek een vermoeden heeft van ASS. Dan wordt in overleg met u besproken, of het ASS onderzoek zal worden ingepland.

Procedure

Het onderzoek Het ASS onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt een uitvoerig gesprek met de psycholoog plaats. Tijdens het tweede deel van het onderzoek worden een aantal tests en vragenlijsten afgenomen. Deze meten cognitieve functies zoals flexibiliteit, planning en initiatiefname, evenals het vermogen tot zich verplaatsen en inleven in (de gevoelens van) een andere persoon. Daarnaast wordt altijd ook een psychiatrisch onderzoek, verricht ter uitsluiting van eventuele bijkomende problematiek en het –desgewenst- vaststellen van de belastbaarheid en benutbare mogelijkheden.

De rapportage

De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Op de rapportage is inzage- en correctierecht van toepassing: dit betekent dat u een kopie krijgt van het conceptverslag en daarbij kan aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten. Afhankelijk van de context waarin het onderzoek plaatsvindt, kan de betrokkene verzending van het verslag ook blokkeren.

naar overzichtNaar onze werkwijze