IVMV

 

  

Algemene informatie


Organisatie
Instituut voor Mentale Vitaliteit (IVMV) is opgericht in 2012. Het werkgebied strekt zich uit tot de regio Twente.
Aan de kwaliteit van de zorg, de professionaliteit van de dienstverlening en de medewerker tevredenheid worden hoge eisen gesteld. De organisatie wordt gekenmerkt door menselijke betrokkenheid in combinatie met een pragmatische instelling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken en inzichten.
Samen met deskundige partners heeft IVMV veel expertise in huis, maar blijft laagdrempelig. Om de kwaliteit van het zorgaanbod te waarborgen is de organisatie voortdurend in ontwikkeling.
IVMV heeft een Raad van Toezicht en een Cliëntenraad in oprichting die gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen.

Missie
Instituut voor Mentale Vitaliteit wil een bijdrage leveren aan de groei in geestelijke gezondheid in Nederland door het aanbieden van doelmatige, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte producten en diensten voor mensen met diverse psychische klachten, in samenwerking met andere disciplines.

Visie
Instituut voor Mentale Vitaliteit ondersteunt de GG/ZZ visie van de Raad voor de Volksgezondheid (RvZ) dat de inspanningen in de zorgsector gericht dienen te zijn op ‘gedrag en gezondheid’ (GG) in plaats van op ‘zorg en ziekte’ (ZZ). De focus van behandeling ligt op de bevordering van mentale groei, veerkracht en gezond gedrag. Dit impliceert onder meer dat cliënten zelf de regie en verantwoordelijkheid (leren durven) nemen voor hun eigen psychische gezondheid. Intensief gebruik van E-mental health technieken sluit aan bij dit doel én maakt het behandelaanbod transparant en efficiënt.

Onze kernwaarden

  • Zorg op Maat: persoonlijke zorg afgestemd op de hulpvraag van de patiënt.
  • Toekomstgericht: onze behandelingen zijn gericht op het bereiken van persoonlijke groei en toename van de gezondheid in de nabije toekomst.
  • Evidence Based behandelingen: basis voor al onze behandelingen zijn de Multi-disciplinaire richtlijnen die zijn ontwikkeld voor diverse diagnosegroepen. Deze richtlijnen zijn op hun beurt gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.
  •  Veelzijdige en efficiënte dienstverlening: e-mental health technieken vormen een standaard onderdeel van onze behandelprotocollen. Deze online technieken worden gecombineerd met ‘face-to-face’ gesprekken, zodat sprake is van ‘blended’ behandelingen.
  • Innovatie: wij streven naar voortdurende verbetering van onze behandelresultaten. Daarom verrichtingen wij ROM-metingen, cliënttevredenheidsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek naar de klinische effectiviteit van onze behandelingen.

Medewerkers
Binnen IVMV werken uitsluitend goed opgeleide en gekwalificeerde professionals, die ieder zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. De kennis en expertise wordt voortdurend op peil gehouden.
Bij IVMV werken diverse psychiaters, GZ-psychologen, basispsychologen, vaktherapeuten met elkaar samen. Er wordt ook samengewerkt met andere professionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, re-integratieconsulenten, arbeidsdeskundigen, budgetbeheerders en diëtisten.

Wachttijd
Met een correcte verwijsbrief kan momenteel binnen 1 á 2 weken een afspraak worden gemaakt voor een intake met aansluitende behandeling.

 

 


Cliëntenraad
Om de belangen van de cliënten te waarborgen en beleid te kunnen toetsen werft IVMV momenteel leden voor de cliëntenraad. Het document Reglement cliëntenraad IVMV kunt u binnenkort hier tegemoet zien.


Klachtencommissie
IVMV gaat adequaat om met klachten van cliënten. In eerste instantie wordt gepoogd de klacht intern goed af te wikkelen en maatregelen te nemen ter voorkoming in de toekomst. Dit kan door middel van een gesprek met de betrokken behandelaar of door tussenkomst van een interne klachtenfunctionaris. Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, dan kan in tweede instantie een cliënt zich wenden tot een externe klachtencommissie. U kunt ons klachtenreglement binnenkort hier downloaden.

Privacy
De privacy van cliënten vinden wij zeer belangrijk. Wij delen bijvoorbeeld geen informatie met derden zonder toestemming van de cliënt. Meer informatie over hoe IVMV omgaat met privacy is opgenomen in het door ons gehanteerde privacyreglement: (download pdf Privacyreglement IVMV)

Huisartsen
Voor een behandeling is een verwijsbrief van de huis- of bedrijfsarts nodig. Belangrijk hierbij is dat duidelijk is dat het om een verwijzing binnen de BGGZ of SGGZ gaat. Indien gewenst wordt, met toestemming van de client, een rapportage na de intake verzonden. Na afloop van de behandeling wordt een rapportage toegezonden over de resultaten van de behandeling.

Werkgevers
Wanneer een werknemer niet meer goed functioneert heeft dit bijna altijd een psychische oorzaak; vaak werkgerelateerd. Uiteindelijk kan dit leiden tot verzuim. IVMV kan interveniëren om de werknemer weer snel optimaal aan het werk te helpen. Via een verwijzing van de bedrijfsarts kan in sommige gevallen een deel van de kosten via de zorgverzekeraar vergoed worden. Dit hangt mede af van de diagnose: wanneer de diagnose ‘aanpassingsstoornis’ is of ‘somatoforme stoornis NAO’ worden de kosten van de behandeling niet door de zorgverzekeraar vergoed. Voor wat betreft de arbeidsre-integratie werkt IVMV samen met andere partners, waaronder Elan arbeidsinterventie.

Zorgverzekeraars
IVMV werkt continu aan de kwaliteit van de zorg en de professionaliteit van de organisatie om interventies efficiënt te laten verlopen. Het brede behandelaanbod wordt verzorgd door een breed scala aan professionals. Zij werken binnen processen die staan beschreven in ons professioneel statuut. Dit statuut is mede gebaseerd op de wettelijke kaders die voor de basis en gespecialiseerde GGZ geldig zijn.  
IVMV is voorstander van een ‘blended’ behandeling en waar mogelijk worden onze ‘face-to-face’ behandelingen ondersteund door e-mental health programma’s.
IVMV ziet er op toe dat ROM metingen plaatsvinden voorafgaand en aan het einde van de behandeling. Tevens wordt de cliënttevredenheid gemeten met de CI-index.
Maandelijks levert IVMV via het digitale EPD-systeem Medicore gegevens aan t.b.v. het DIS.


Wij zijn aangesloten bij het SBG.


© 2014 IVMV Hoofdlocatie:

Geessinkbrink 7
7544 CW Enschede
info@ivmv.org

 

Andere locaties:

  • Geessinkbrink 7, 7544 CW
  • Prinsestraat 22c, 7513 AL
  • Ripperdastraat 5, 7511 JP